Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

II. Informace o zboží a cenách

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV. Zákaznický účet

V. Platební podmínky a dodání zboží

VI. Odstoupení od smlouvy

VII. Dárkové poukazy

VIII. Závěrečná ustanovení

 


 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

TTJS s.r.o.

IČ: 19720521

se sídlem: Lukášova 184/1, 130 00, Praha - Žižkov

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3

Provozovna:

adresa: Korunní 1053/36, 120 00, Praha - Vinohrady

email: taktrochujinysekac@gmail.com

telefon: +420 721 641 068

www.taktrochujinysekac.cz/www.ttjs.cz (dále jen „TTJS")  

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti TTJS a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ttjs.cz (dále je „TTJS"). 
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručeno v rámci území České nebo Slovenské republiky.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se TTJS se zákazníkem jinak. 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Zákazník provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 • přihlášením se přes Google nebo Facebook.
 1. Při zadávání objednávky si zákazník vybere zboží na základě vhodných parametrů,  popisu a stavu produktu, počet kusů zboží, který je limitován minimálně jedním kusem zboží, způsob platby, která je limitována minimální částkou 100 Kč a doručení.
 2. Objednávku zákazník potvrdí kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou TTJS považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle TTJS zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky TTJS. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky TTJS na emailovou adresu zákazníka. 
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže TTJS splnit, zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o přijetí této nabídky TTJS na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté TTJS jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky TTJS. Zákazník může zrušit objednávku emailem na taktrochujinysekac@gmail.com.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně TTJS při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není TTJS povinen dodat zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. TTJS informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zákazníkem na emailovou adresu TTJS taktrochujinysekac@gmail.com.

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace zákazníka provedené v internetovém obchodě může zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může objednávat zboží také bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou TTJS považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. TTJS nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. TTJS může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení TTJS, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet TTJS č. 2702667730/2010, vedený u Fio Banky
 • bezhotovostně převodem na účet TTJS prostřednictvím platební brány GoPay, Shoptet Pay, Apple Pay
 1. Společně s kupní cenou je zákazník povinen uhradit TTJS náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou součástí kupní ceny zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet je kupní cena splatná do 7 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány GoPay, Shoptet Pay, Apple Pay, postupuje zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní plateb je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet TTJS.
 5. Zboží je zákazníkovi dodáno:
 • na adresu určenou zákazníkem v objednávce,
 • prostřednictvím Zásilkovny, na adresu výdejny Zásilkovny, kterou zákazník určil
 • osobním odběrem zákazníka v kamenné prodejně.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v Potvrzení o objednávce a ve faktuře za objednávku. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. V případě osobního odběru na prodejně se vydávají jen zaplacené objednávky. Objednávku je možné vyzvednout do 14 dnů od obdržení potvrzení na email zákazníka. V případě nevyzvednutí objednávky ve stanovené lhůtě je objednávka stornována. Zákazníkovi bude ze zaplacené částky odečten poplatek 20 Kč za obalový materiál. Zbytek částky bude zákazníkovi vrácen na bankovní účet, který zákazník specifikuje e-mailem na taktrochujinysekac@gmail.com.
 4. Je-li TTJS podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
 6. TTJS vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu zákazníka.
 7. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 může zákazník během 14 dnů od obdržení zboží toto zboží bez udání důvodu vrátit.
 2. Za okamžik uplatnění vrácení do 14 dnů se považuje den, kdy dojde projev vůle zákazníka uplatnit reklamaci. K vrácení zboží je potřeba informovat TTJS e-mailem na taktrochujinysekac@gmail.com. Doručení reklamovaného zboží je podmínkou pro uplatnění vrácení do 14 dnů, a to z důvodu posouzení jeho stavu a případných vad. V případě že zákazník tuto skutečnost neoznámí, si TTJS vyhrazuje právo doručené zboží nepřevzít.
 3. Po prokazatelném odstoupení od smlouvy má zákazník dalších 14 dní na zaslání samotného zboží.

4.1. Zákazník donese vracené oblečení na kamennou pobočku obchodu Tak Trochu Jiný Sekáč na adrese Korunní 1053/36, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, během otevíracích hodin (viz. kontakty).

4.2. Zákazník odešle vracené oblečení prostřednictvím služby Zásilkovna na pobočku Zásilkovny 

Jako kontaktní údaje uvede:

Příjemce: Tak trochu jiný sekáč

email: taktrochujinysekac@gmail.com

tel.: 721 641 068

Vracené oblečení musí být v původním stavu (neprané a nežehlené), označeno původním štítkem.

 1. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky do TTJS bude uskutečněno se zákazníkem finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:
 • formou kreditu k nákupu - zákazníkovi bude vystaven kód v hodnotě vráceného zboží, který lze použít u online nákupu i nákupu na prodejně.
 • dobropisem - vrácením hodnoty vraceného zboží na bankovní účet zákazníka, který zákazník poskytne TTJS, do 14 dnů od obdržení vraceného zboží.
 1. Poštovné bude zákazníkovi vráceno ve výši nejlevnější dopravy, kterou TTJS nabízí.
 2. Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 1500 Kč, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.
 3. Za nevyzvednuté Zásilky bude zákazník povinen uhradit TTJS náklady spojené se zpětnou dopravou dle aktuálního ceníku Zásilkovny a obalový materiál v hodnotě 30 Kč. Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.
 4. V souladu se zákonem TTJS neposkytuje záruku na použité zboží.
 5. TTJS si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým zákazníkem, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.
 6. TTJS je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob anebo nedostupnosti zboží. TTJS bezodkladně informuje zákazníka prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem peněžních prostředků na bankovní účet zákazníka.

 

VII. Dárkové poukazy

Uplatnění dárkových poukazů

 1. Dárkový poukaz je možné použít jako prostředek úhrady nákupu v TTJS, kdy v případě, že celková suma převyšuje hodnotu dárkového poukazu, zákazník je povinen takový rozdíl doplatit.
 2. Dárkový poukaz je platný dvanáct (12) měsíců od data jeho vystavení, není-li na jednotlivém dárkovém poukazu výslovně uvedeno jinak. Platnost dárkového poukazu není možné prodloužit.
 3. Není-li dárkový poukaz uplatněn v rámci jeho platnosti (před nebo v datum expirace), ztrácí jakoukoli hodnotu a nárok na jeho uplatnění zaniká bez náhrady.
 4. Dárkový poukaz lze uplatnit jen jednorázově. 
 5. Dárkový poukaz není možno vrátit ani směnit za peněžní prostředky. 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení dárkového poukazu, který nebyl v této lhůtě uplatněn (ať už v plné výši, nebo částečně). Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo kontaktní formulář Webového rozhraní.
 2. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na náš e-mail. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
 3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze? V případě uplatnění dárkového poukazu od smlouvy odstoupit nelze, a to ani ve 14 denní lhůtě. Bez ohledu na to, zda byl poukaz uplatněn v plné výši, nebo částečně. Dále nejde od smlouvy odstoupit po uplynutí lhůtě trvající čtrnáct (14) dnů od doručení poukazu.
 4. TTJS vrátí zákazníkovi v případě odstoupení od smlouvy přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od přijetí odstoupení.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi TTJS a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Všechna práva k webovým stránkám TTJS, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží TTJS. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu TTJS.
 4. Znění obchodních podmínek může TTJS měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.12.2023

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz