taktrochujinysekac@gmail.com

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

II. Informace o zboží a cenách

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV. Zákaznický účet

V. Platební podmínky a dodání zboží

VI. Odstoupení od smlouvy

VII. Práva z vadného plnění

VIII. Doručování

IX. Dárkové poukazy 

X. Závěrečná ustanovení

 


 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Anna Žemberová

IČ: 06241727

DIČ: CZ683228108

se sídlem: Malešická 2855/2b, 130 00, Praha - Žižkov

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3

kontaktní údaje:

adresa: Malešická 2855/2b, 130 00, Praha - Žižkov

email: mail@taktrochujinysekac.cz

telefon: 00420/721 641 068

www.taktrochujinysekac.cz/www.ttjs.cz (dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ttjs.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České nebo Slovenské republiky.

3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 670100-2216521197/6210, vedený u mBank
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay, Shoptet Pay, Apple Pay

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 • osobním odběrem kupujícího v kamenné prodejně.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 může kupující během 14 dnů od obdržení zboží toto zboží bez udání důvodu vrátit.

2.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy dojde projev vůle spotřebitele uplatnit reklamaci prodávajícímu a to například e-mailem, telefonicky, osobně na prodejně, popřípadě oznámením přes poštovní zásilku. Doručení reklamovaného zboží je podmínkou k uplatnění reklamace a to z důvodu posouzení jeho stavu a případných vad.

3. Vracené oblečení musí být v původním stavu (neprané a nežehlené), označeno původním štítkem.

4. Před odesláním zásilky s vraceným oblečením je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit. Nejlépe emailem s kódy vrácených položek na adresu taktrochujinysekac@gmail.com. V případě že kupující tuto skutečnost neoznámí si prodávající vyhrazuje právo takový balík nepřevzít.

5. Po oznámení o odstoupení od smlouvy začíná kupujícímu běžet 14 denní lhůta k vrácení nebo zaslání zboží prodávajícímu. Jedná se o nejzazší termín k odeslání bez zbytečného dokladu. Po uplynutí této lhůty nebudou kupujícímu vráceny peníze za zboží.

6.1. Nakupující donese vracené oblečení na kamennou pobočku obchodu Tak Trochu Jiný Sekáč na adrese Jana Želivského 1882/6, 130 00 Praha 3 během otevíracích hodin (viz. kontakty).

6.2. Nakupující odešle vracené oblečení prostřednictvím služby Zásilkovna na pobočku Zásilkovny

                                   1) "Barvy&Laky", Jana Želivského 1926/7, Praha 3 - Žižkov

                                   2) ''Lahůdky u Čtyřky'', Biskupcova 1837/4, Praha 3 - Žižkov

Jako kontaktní údaje uvede:

Příjemce: Tak trochu jiný sekáč

email: taktrochujinysekac@gmail.com

tel.: 721 641 068

Nevyhovující oblečení nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

7. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

 • formou kreditu k nákupu - kupujícímu bude vystaven slevový kód v hodnotě vráceného zboží
 • dobropisem - vrácením hodnoty vraceného zboží na účet do 14 dnů od obdržení daného zboží

8. Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 1500 Kč, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.

9. Veškeré náklady spojené s reklamací hradí kupující.

10. V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

11. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob anebo nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem peněžních prostředků na bankovní účet kupujícího.

13. V případě, že si kupující objednal zboží s dodávkou přes externího dopravce, následně si zboží nevyzvedne a balíček se vrátí prodávajícímu zpět, dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího. Prodávající následně vrátí kupujícímu peníze za objednávku zpět, částka však bude ponížena o náklady, které prodávající vynaložil na zpětnou dopravu a balicí materiál.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Dárkové poukazy  

1. Uplatnění dárkových poukazů

1.1 Dárkový poukaz je možné použít jako prostředek úhrady služby poskytované prodávajícím nebo její části kdy v případě, že cena služeb zvolených kupujícím převyšuje hodnotu dárkového poukazu, kupující je povinen takový rozdíl doplatit.

1.2 Dárkový poukaz je platný dvanáct (12) měsíců od data jeho vystavení, není-li na jednotlivém dárkovém poukazu výslovně uvedeno jinak.

1.3 Není-li dárkový poukaz uplatněn v rámci jeho platnosti (před nebo v datum expirace), ztrácí jakoukoli hodnotu a nárok na jeho uplatnění zaniká bez náhrady.

1.4 Dárkový poukaz lze uplatnit jednorázově i vícenásobně. Pokud hodnota dárkového poukazu převyšuje hodnotu služeb poptávaných kupujícím, zbylá částka z dárkového poukazu zůstává na dárkovém poukazu.

1.5 Dárkový poukaz není možno vrátit jinou formou, než popisují tyto VOP, směnit za peněžní prostředky, jiný dárkový poukaz ani jiný podobný předmět, listinu či cenný papír. Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech rozhodnout jinak.

1.6 Za ztrátu či odcizení dárkového poukazu po jeho převzetí plně odpovídá kupující a prodávající v těchto případech nevystavuje nový dárkový poukaz ani nenahrazuje jeho hodnotu či kupní cenu.

1.7 Kopírování, pozměňování či jakékoli jiné úpravy dárkových poukazů osobou odlišnou od prodávajícího je striktně zakázáno.

1.8 Dárkový poukaz lze použít na služby, které prodávající nabízí vždy v moment využití dárkového poukazu a za ceny, které jsou v momentě využití dárkového poukazu aktuální.

2. Odstoupení od kupní smlouvy - Dárkové poukazy

2.1 Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení dárkového poukazu, který nebyl v této lhůtě uplatněn (ať už v plné výši, nebo částečně). Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo kontaktní formulář Webového rozhraní.

2.2 Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na náš e-mail. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

2.3 Kdy od smlouvy odstoupit nelze? V případě uplatnění dárkového poukazu od smlouvy odstoupit nelze, a to ani ve 14 denní lhůtě. Bez ohledu na to, zda byl poukaz uplatněn v plné výši, nebo částečně. Dále nejde od smlouvy odstoupit po uplynutí lhůtě trvající čtrnáct (14) dnů od doručení poukazu.

2.4 Prodávající vrátí kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od přijetí odstoupení.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4.3.2022

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení